бэоу нээу ниа нэауэав
бээ ээа бээ ээа нэээ
нээ ээа нээ ээа бэээ
ниа ниа
ещё
37
1
Просто Ответить
26 сентября в 19:55
мээ аув бэоу ниа
цак цук

цак цак цук цук

цак цук цук
ещё
34
5
Показать все 5 комментарии
Просто Ответить
26 сентября в 20:30
бэоу мее энэр ау
цук цук цак цук цук цак

цак цак цук цук
ещё
32
1
Просто Ответить
26 сентября в 20:09
бээээ бээээ бээээ бээээ ниа ниа
цак цак цук цук цук цук цак цук цук цак цук

цак цук цак цук цак цук
ещё
33
1
Просто Ответить
26 сентября в 20:10
мээээ мээээ нииа мээээ ниа