”*°•. `”*°•. `”*°•. `”*°• . •°*”` .•°*”` .•°*”` .•°*”`
.•°*”` .•°*”` • • *DIARTAIR* • • `”*°•. `”*°•.
.•°*”` .•°*”` .•°*”` .•°*”` ‘ `”*°•”*°•. `”*°•. `”*°
ещё